Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels (LSA)

Diverse onderwerpen met betrekking tot hyperhidrosis, huisarts, dermatoloog, zweet ervaringen etc.

Moderators: Erje, Thijs

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » ma nov 23, 2009 3:53 pm

Hoi Elly,

Wordt ze in het VU geopereerd ? das de enige ziekenhuis in Nederland die ETS operaties doet dmv een robot... schijnt wel erg goed te zijn.

Ben benieuwd, hou ons op de hoogte...

Groetjes Thijs

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » ma jan 25, 2010 2:19 pm

Vandaag zag ik dat mijn geschil met IZZ omtrent de laser sweat ablation gepubliceerd is op de website skgzpro.nl

http://skgzpro.nl/web/show/categorieen_ ... verig/1310

Zie hieronder het bindend advies:


Bindend advies betreft: Geneeskundige zorg, buitenland, laser sweat ablation

ANONIEM BINDEND ADVIES
Partijen : A te B, tegen C te D
Zaak : Geneeskundige zorg, buitenland, laser sweat ablation
Zaaknummer : 2009.01348
Zittingsdatum : 04 november 2009
Geschillencommisie : Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van Mierlo (voorzitter), mr. J.H.A. Teulings en mr. drs. P.J.J. Vonk)
Betreft : Voorwaarden zorgverzekering 2009, artt. 10, 11 en 13 Zvw, 2.1, 2.2 en 2.4 Bzv


1. Partijen
A te B, hierna te noemen: verzoekster,

tegen

C te D, hierna te noemen: de ziektekostenverzekeraar.


2. De bestreden beslissing
Verzoeker komt op tegen de beslissing van de ziektekostenverzekeraar van 5 mei 2009, waarbij de aanvraag voor vergoeding van een laser sweat ablation in verband met hyperhidrosis in Engeland is afgewezen.

3. Ontstaan en verloop van het geding
3.1 Ten tijde van de onderhavige aanvraag was verzoeker bij de ziektekostenverzekeraar verzekerd tegen ziektekosten op basis van de [naam ziektekostenverzekeraar] Basispakket, variant Natura (hierna: de zorgverzekering). Een zorgverzekering betreft een verzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, Zorgverzekeringswet (verder: Zvw). Verder was ten behoeve van verzoeker bij de ziektekostenverzekeraar de aanvullende ziektekostenverzekeringen Basisaanvullende regeling en Regeling aanvullende vergoedingen pakket afgesloten (hierna: de aanvullende ziektekostenverzekering). Deze verzekeringen zijn schadeverzekeringsovereenkomsten als bedoeld in artikel 7:925 van het Burgerlijk Wetboek (verder: BW).

3.2 De behandelend dermatoloog heeft bij verzoeker de volgende diagnose gesteld: “sinds 1999 heeft patiënt last van axillaire hyperhidrosis”. Verzoekster heeft naar aanleiding van de gestelde diagnose bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op “laser sweat ablation” ten laste van de zorgverzekering (hierna: de aanspraak). Bij brief van 5 mei 2009 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld dat zijn aanspraak is afgewezen.

3.3 Verzoeker heeft aan de ziektekostenverzekeraar om heroverweging gevraagd. Bij brief van 1 juni 2009 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld zijn standpunt te handhaven.

3.4 De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft nadien bemiddeld. Dit heeft niet geleid tot een ander standpunt van de ziektekostenverzekeraar.

3.5 Bij brief van 10 augustus 2009 heeft verzoeker de Geschillencommissie Zorgverzekeringen (hierna: de commissie) verzocht te bepalen dat de ziektekostenverzekeraar gehouden is de aanspraak alsnog in te willigen ten laste van de zorgverzekering (hierna: het verzoek).

3.6 Na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld, is door verzoeker het verschuldigde entreegeld ad € 37,-- voldaan, waarna de commissie de ziektekostenverzekeraar de mogelijkheid heeft geboden op de stellingen van verzoeker te reageren. Bij dit verzoek waren afschriften van de door verzoeker aan de commissie overgelegde stukken gevoegd.

3.7 De ziektekostenverzekeraar heeft van de geboden mogelijkheid tot het geven van een reactie gebruik gemaakt en de commissie bij brief van 18 september 2009 zijn standpunt kenbaar gemaakt. Een afschrift hiervan is op 22 september 2009 aan verzoeker gezonden.

3.8 Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Verzoeker heeft op 23 september 2009 schriftelijk medegedeeld telefonisch gehoord te willen worden. De ziektekostenverzekeraar heeft op 27 oktober 2009 schriftelijk medegedeeld eveneens telefonisch te willen worden gehoord.

3.9 Bij brief van 22 september 2009 heeft de commissie het College voor zorgverzekeringen (hierna: het CVZ) verzocht om advies, als bedoeld in artikel 114, lid 3, Zvw. Bij brief van 19 oktober 2009 heeft het CVZ (zaaknummer 29102762) bij wege van voorlopig advies de commissie geadviseerd het verzoek, voor zover dat ziet op de zorgverzekering, af te wijzen op de grond dat de laser sweat ablation geen behandeling is conform de stand van de wetenschap en praktijk. Een afschrift van het CVZ-advies is op 2 november 2009 per fax aan partijen gezonden.

3.10 Verzoeker en de ziektekostenverzekeraar zijn op 4 november 2009 telefonisch gehoord. Partijen zijn daarbij in de gelegenheid gesteld te reageren op het advies van het CVZ.

3.11 Bij brief van 6 november 2009 heeft de commissie het CVZ een afschrift van het verslag van de hoorzitting gezonden met het verzoek mede te delen of het verslag aanleiding geeft tot aanpassing van het voorlopige advies. In reactie daarop heeft het CVZ bij brief van 10 november 2009 de commissie medegedeeld dat het verslag geen aanleiding vormt tot aanpassing van zijn advies en dat het voorlopige advies als definitief kan worden beschouwd.

4. Het standpunt en de conclusie van verzoeker
4.1 Verzoeker stelt, voor zover voor het onderhavige geschil van belang, dat zeker geen sprake is van experimentele zorg, aangezien dr. Blugerman deze behandeling reeds sinds 2002 met succes toepast. In 2008 is een Kroatische arts met deze methode gaan werken en in maart 2009 is deze behandeling ook in Engeland geïntroduceerd. De laser ablation techniek is geen nieuwe techniek, maar wordt al jaren succesvol toegepast en is derhalve een erkende methode waar al veel onderzoek naar is gedaan. Verzoeker heeft enkele publicaties over laser sweat ablation meegestuurd.

4.2 Ter zitting is door verzoeker ter aanvulling het volgende aangevoerd, dat hij de kosten van de laser sweat ablation vergoed wil krijgen, omdat hij al jaren last heeft van overmatig zweten onder de oksels. Tot nu toe heeft hij daarvoor botox gebruikt, maar de nieuwe behandeling biedt een beter resultaat.

4.3 Verzoeker komt tot de conclusie dat zijn verzoek dient te worden toegewezen.

5. Het standpunt en de conclusie van de ziektekostenverzekeraar
5.1 De ziektekostenverzekeraar stelt, voor zover voor het onderhavige geschil van belang, dat de laser sweat ablation een experimentele behandeling is, daarom bestaat geen aanspraak op deze zorg. Uit de publicaties, die betrekking hebben op kleine groepen patiënten, blijkt dat nader onderzoek naar de behandeling nodig is. De behandeling voldoet derhalve niet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Verder wordt de behandeling niet in Nederland uitgevoerd.

5.2 De behandeling met botox-injecties bij overmatig transpireren onder beide oksels is gebruikelijk in de kring der beroepsgenoten en kunnen derhalve uit de zorgverzekering worden vergoed. De kosten van de behandeling van verzoeker met botox-injecties worden door het Zaans Medisch Centrum rechtstreeks bij de ziektekostenverzekeraar gedeclareerd en rechtstreeks aan de zorgverlener vergoed.

5.3 Ter zitting is door de ziektekostenverzekeraar nogmaals aangevoerd, dat de onderhavige behandeling niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

5.4 De ziektekostenverzekeraar komt tot de conclusie dat de aanvraag van verzoeker terecht is afgewezen.

6. De bevoegdheid van de commissie
De commissie is bevoegd van het geschil kennis te nemen en daarover bindend advies uit te brengen.

7. De beoordeling van het geschil
7.1 In geschil is of de zorgverzekeraar in redelijkheid tot de conclusie heeft kunnen komen dat de onderhavige behandeling niet voldoet aan de maatstaven die mede bepaald worden door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg. Dienaangaande overweegt de commissie als volgt.

7.2 Het betreft hier een naturapolis, zodat de verzekerde in beginsel is aangewezen op gecontracteerde zorg van door de ziektekostenverzekeraar gecontracteerde zorgverleners. De aanspraak op (vergoeding van) zorg of diensten is geregeld in de artikelen 12 tot en met 36 van de zorgverzekering.
Artikel 14 van de zorgverzekering bepaalt wanneer en onder welke voorwaarden aanspraak op medisch specialistische zorg bestaat.

Voor zover hier van belang, luidt artikel 14 als volgt:

“geneeskundige zorg, zoals medisch specialisten deze plegen te bieden, met inbegrip van het daarbij behorende laboratoriumonderzoek. (…)”

In artikel 11.8 van de zorgverzekering zijn de algemene uitsluitingen opgenomen.

Voor zover hier van belang, luidt artikel 11.8 als volgt:

“Er bestaat geen aanspraak op (…) zorg of vergoeding van de kosten van zorg, als de inhoud en omvang van de vormen van zorg niet voldoen aan de maatstaven die mede bepaald worden door de stand van de wetenschap en praktijk en, bij het ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg. (…)”

Vergoeding van kosten van zorg in het buitenland is geregeld in artikel 9 van de zorgverzekering. Voor zover hier van belang wordt daarin bepaald:

“De verzekerde die in Nederland woont, en die tijdelijk verblijft in een ander land, heeft naar keuze aanspraak op:
- zorg volgens de wettelijke regeling van dat land op grond van de bepalingen van de EU-socialezekerheidsverordening of een socialezekerheidsverdrag, als dit voor de verzekerde van toepassing is;
- zorg door een zorginstelling of zorgaanbieder die door Zorgverzekeraar IZZ is gecontracteerd;
- vergoeding van de kosten van voorzienbare zorg zoals opgenomen in deze verzekeringsvoorwaarden van een niet door Zorgverzekeraar IZZ gecontracteerde zorgaanbieder of zorginstelling, volgens het bepaalde in artikel 11.4 van deze verzekeringsvoorwaarden. (…)”


7.3 De artikelen 9, 11.8 en 14 van de zorgverzekering zijn volgens artikel 2 van de zorgverzekering/van de algemene voorwaarden van de zorgverzekering gebaseerd op de Zvw, het Besluit zorgverzekering (Bzv) en de Regeling zorgverzekering (Rzv).

7.4 Artikel 11, lid 1, onderdeel a Zvw bepaalt dat de zorgverzekeraar jegens zijn verzekerden een zorgplicht heeft die zodanig wordt vormgegeven, dat de verzekerde bij wie het verzekerde risico zich voordoet, krachtens de zorgverzekering recht heeft op prestaties bestaande uit de zorg of de overige diensten waaraan hij behoefte heeft. Geneeskundige zorg is naar aard en omvang geregeld in de artikelen 2.1 en 2.4 Bzv. In artikel 2.1, tweede lid is bepaald dat de aanspraak op zorg of vergoeding van de kosten van zorg als in de zorgpolis omschreven, naar inhoud en omvang mede bepaald worden door de stand van de wetenschap en de praktijk, dan wel, bij ontbreken van een zodanige maatstaf, door hetgeen in het betrokken vakgebied geldt als verantwoorde en adequate zorg en diensten.

7.5 Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de in de polis opgenomen regeling strookt met de toepasselijke regelgeving.

7.6 In de medische wereld is het oordeel omtrent de gebruikelijkheid van medische behandelingen gebaseerd op de beschikbare 'evidence' (hierna: bewijsvoering) omtrent die behandeling, die systematisch is gezocht en gewaardeerd volgens de principes van 'evidence-based medicine'. De commissie sluit zich aan bij deze in de medische wereld gangbare werkwijze. Dit is een proces van het systematisch zoeken, analyseren en kwalificeren van de bestaande onderzoeksbevindingen als basis voor een (klinische) beslissing, waarbij specifiek wordt gezocht naar de toepassing van de gevraagde behandeling bij de indicatie waarvoor de behandeling in het betreffende geval wordt gebruikt.
Deze zoekstrategie richt zich op de internationale medisch-wetenschappelijke databases, de nationale en internationale richtlijnen en adviezen, gepubliceerde meningen van experts op het betreffende vakgebied en de bevindingen van buitenlandse zorgverzekeraars en andere relevante instanties. Er wordt met deze werkwijze zo volledig mogelijk gezocht naar alle literatuur, onderzoeken, artikelen en gezaghebbende gepubliceerde meningen en opvattingen betreffende de nieuwe behandeling in binnen- en buitenland.
Bij de selectie en beoordeling van de gevonden artikelen wordt het niveau van de bewijskracht van de bevindingen vastgesteld en vindt een kritische analyse van de gevonden publicaties plaats. Hierbij wordt onder meer bekeken of een onderzoek methodologisch goed genoeg is om conclusies uit te trekken en bij de beslissingen te betrekken. Daarbij wordt er onder meer gelet op onderzoeksopzet, onderzoekspopulatie, controlegroep, randomisatie, blindering, mate van behandelingseffect, follow-up en statistische analyse.

7.7 Indien uit ten minste twee gerandomiseerd dubbelblind vergelijkend klinische onder-zoeken - dat zijn wetenschappelijke onderzoeken waarvan de objectiviteit, door wil-lekeurige toepassing van het onderzoeksobject op de doelgroep, is gewaarborgd van goede kwaliteit en van voldoende omvang - blijkt dat de behandeling in kwestie (meer)waarde heeft ten opzichte van de klassieke behandeling, dan moet worden geconcludeerd dat het een gebruikelijke behandeling betreft in de internationale kring van beroepsgenoten.
Indien geen gerandomiseerde studies worden aangetroffen en daarvoor plausibele, zwaarwegende argumenten aanwezig zijn, kunnen bewijsvoeringen van een lagere orde – waaronder vergelijkende studies, publicaties van gezaghebbende meningen van medisch specialisten en (behandel)richtlijnen van nationale en internationale me-dische beroepsgroepen – bij de beoordeling worden betrokken, waarbij kritisch wordt bekeken of deze bewijsvoering van voldoende gewicht is om een uitspraak te kunnen doen over de (meer)waarde van een behandeling.

7.8 Een onderzoek naar dergelijke kwalitatieve onderzoeken met betrekking tot de on-derhavige behandeling is door het CVZ uitgevoerd. Uit het CVZ-advies van 19 oktober 2009 blijkt dat de laser sweat ablation niet tot de stand van de wetenschap en de praktijk kan worden gerekend. De commissie neemt deze conclusie over en maakt deze tot de hare.

Conclusie


7.9 Het voorgaande leidt ertoe dat het verzoek dient te worden afgewezen.

8. Het bindend advies
8.1 De commissie wijst het verzoek af.Zeist, 18 november 2009,

Voorzitter

josvervecken
Druppel
Druppel
Berichten: 3
Lid geworden op: ma jan 17, 2011 8:42 am

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door josvervecken » ma jan 17, 2011 8:58 am

Een operatie is niet altijd nodig. Mensen die last hebben van hyperhidrosis kunnen ook een laserbehandeling krijgen, waardoor de uiteinden van de zweetklieren geblokkeerd worden. Het enigste nadeel is dat deze maar voor een goede 6 à 9 maand blijft werken. Je kan natuurlijk wel een tweede behandeling nemen.

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » ma jan 17, 2011 1:16 pm

josvervecken schreef:Een operatie is niet altijd nodig. Mensen die last hebben van hyperhidrosis kunnen ook een laserbehandeling krijgen, waardoor de uiteinden van de zweetklieren geblokkeerd worden. Het enigste nadeel is dat deze maar voor een goede 6 à 9 maand blijft werken. Je kan natuurlijk wel een tweede behandeling nemen.
Vertel er eens iets meer over. Want je zegt dat ze een laser behandeling kunnen krijgen maar het is geen operatie. Op de link die je schreef wordt volgens mij alleen over botox gesproken. Wat voor laser behandeling is dit precies ?

Yvonne
Beekje
Beekje
Berichten: 11
Lid geworden op: za jun 30, 2007 2:02 pm
Locatie: hengelo ov

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Yvonne » wo jun 15, 2011 10:08 pm

Ik zou eerst goed overwegen alvorens zo'n operatie aan te gaan.

Het is nl een risicovolle operatie waarbij een slagader geraakt kan worden.
Het geen bij mij is gebeurt. Ik vond het zweten an zich nog niet zo erg
maar de zweetlucht, ik schaamde me altijd dood. De 1e operatie (rechts) ging goed maar de tweede liep flink uit de hand toen de arts geen zicht meer had en hij per ongeluk natuurlijk mijn slagader door sneed. Gevolg, meer dan 3 liter bloed verloren en een jaap van 15 cm rijker.
Gelukkig ben ik hier wel goed uit gekomen, echter, moraal van het verhaal, ik ben de zweet"lucht" nog niet kwijt.
Wat ik ook probeer de lucht blijft verschrikkelijk en tips zijn dus van harte welkom bij mij.
Gr.
Yvonne

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » do jun 16, 2011 6:25 pm

Dit topic gaat over de laser behandeling en ik denk dat Yvonne het over een ETS behandeling heeft. Bij de laser behandeling worden geen slagaders geraakt want er word alleen onderhuids zweetklieren weg gelasered. Mischien kan Yvonne haar bericht in het ervaring met ETS operatie topic schrijven. :)

groetjes Thijs

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » ma aug 08, 2011 8:48 am

Zie hier een video op youtube van de ELSA de endoscopische variant van de laser sweat ablation. Dit is een nieuwe techniek gedaan door Mark Whiteley met nog betere resultaten:

http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... Xou8A_h3NE" onclick="window.open(this.href);return false;

mirthe
Beekje
Beekje
Berichten: 18
Lid geworden op: zo nov 25, 2012 5:22 pm

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door mirthe » di nov 27, 2012 8:23 pm

Hallo Thijs,
Wat ben je actief op je forum geweest met oa uitzoeken of hidrosuctie en laser vergoedt zou worden !
Hier mogen we allemaal blij mee zijn ook al heeft het helaas niet tot vergoeding geleidt.
Weet jij of de slimlipo behandeling dezelfde is als die in Engeland?
Ik kan op dit forum weinig berichten vinden van mensen die deze behandeling hebben ondergaan maar misschien staat het niet onder de kopjes waar ik zoek. Waarom heb jij uiteindelijk voor hidrosuctie gekozen en ben je hier nog steeds positief over?
Zit zelf erg te twijfelen tussen hidrosuctie , laserbehandeling van slimlipo of misschien wel naar engeland .
Hoop dat je me hier wat raad in kan geven.
Groet Mirthe

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » wo nov 28, 2012 8:02 am

mirthe schreef:Hallo Thijs,
Wat ben je actief op je forum geweest met oa uitzoeken of hidrosuctie en laser vergoedt zou worden !
Hier mogen we allemaal blij mee zijn ook al heeft het helaas niet tot vergoeding geleidt.
Weet jij of de slimlipo behandeling dezelfde is als die in Engeland?
Ik kan op dit forum weinig berichten vinden van mensen die deze behandeling hebben ondergaan maar misschien staat het niet onder de kopjes waar ik zoek. Waarom heb jij uiteindelijk voor hidrosuctie gekozen en ben je hier nog steeds positief over?
Zit zelf erg te twijfelen tussen hidrosuctie , laserbehandeling van slimlipo of misschien wel naar engeland .
Hoop dat je me hier wat raad in kan geven.
Groet Mirthe
Hoi Mirthe,

Zover mijn kennis reikt is de slimlipo niet hetzelfde als de LSA in Engeland. De LSA is echt een onderhuidse wegschraap behandeling met behulp van een laser en de slimlipo is het van buiten af verlammen van de zenuwkliertjes.

Ik persoonlijk heb nog steeds het beste gevoel bij de LSA in Engeland maar zover ik weet wordt dit alleen nog maar in Engeland gedaan en ik ken niemand die dat daar heeft laten doen. Er was een gebruiker op dit forum die het serieus overwoog maar ik heb daar nooit meer iets van gehoord.

Ik heb niet de hidrosuctie behandeling ondergaan. Dit even voor de duidelijkheid. De Hidrosuctie behandeling is een behandeling van MC het Gooi waarbij ze met een canule onderhuids de zweetklieren wegschrapen. Zij hebben deze behandeling hidrosuctie genoemd. Ik heb een vergelijkbare behandeling gehad bij het wilhelmina ziekenhuis in Assen. Verschil zit hem in de gebruikte canule.

Ik heb gekozen voor Assen omdat ik daar het beste gevoel bij had, de arts aldaar maakt gebruik van een speciale canule uit Duitsland die speciaal ontworpen is voor dit probleem. Ik ben tot op heden zeer tevreden al is het zweten geleidelijk wel weer terug gekomen onder mijn oksels. Het werkt wel dus maar niet 100%. Daarom gebruik ik nog 1 keer per jaar botox.

Groetjes Thijs

mirthe
Beekje
Beekje
Berichten: 18
Lid geworden op: zo nov 25, 2012 5:22 pm

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door mirthe » wo nov 28, 2012 8:02 pm

Hoi Thijs, bedankt voor je reactie, ben druk aan het onderzoeken wat ik het beste kan doen, maar vind het echt jammer dat ik geen berichten zie van mensen die de laser behandeling hebben gedaan in de haaglanden klinieken of bij Werner Beekman. En dan vnl de uitwerking op lange termijn. Mocht ik de behandeling doen dan zal ik dit zeker op dit forum melden .
Groet Mirthe

Antz
Druppel
Druppel
Berichten: 1
Lid geworden op: wo jan 29, 2014 12:13 pm

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Antz » ma feb 10, 2014 4:10 pm

Beste Allen,

Op dit forum ben ik nieuw, echter veel gelezen en veel aan gehad.
Ik heb een behandeling bij de Haaglanden Kliniek ondergaan met SlimLipo en heb enorme spijt..
Binnenkort zal ik contact met ze opnemen om ze ermee te confronteren helaas. Ik heb het te lang weggestopt/verstopt omdat het naast dat de 'ziekte' vervelend genoeg is om over te praten, de behandeling het erger heeft gemaakt.. op met name als volgt:

- Psychologisch teleurstelling dat het 0% effect heeft, het zweten is onverminderd..
- Oksels zijn behoorlijk verminkt (lees, stukjes vel verloren, maanden met brandplekken gelopen, stank en dik verband). Nu een tijd later, flinke littekens onder mijn oksel, sinds mei 2011... Ik durf zefs geen witte/zwarte hemden meer aan in de zomer..
-2000 euro behandelingskosten

Na de behandeling ben ik terug gegaan omdat de hechtingen eruit gehaald moesten worden, en tijdens dat bezoek aangegeven dat ik nog steeds zweet, maar ze adviseerden dat ik nog rust moest nemen tot de wonden herstellen.. En dat ze binnenkort nog contact met me zouden opnemen, dit is tot op heden niets van terecht gekomen..

Absoluut NIET doen zou mijn advies zijn!

Stiekem durfde ik ze niet weer te confronteren na zo een lange tijd van behandeling, maar een goede vriend heeft mij moed aangeprezen dat ik het op zijn minst moet proberen en kijken hoe ze daarmee omgaan. Dus ik zal jullie op de hoogte stellen van eventuele vervolgacties...

mirthe
Beekje
Beekje
Berichten: 18
Lid geworden op: zo nov 25, 2012 5:22 pm

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door mirthe » ma feb 10, 2014 5:47 pm

Hallo Antz,
Wat een nare ervaring heb jij gehad.
Ik heb ook de slimlipo behandeling ondergaan bij Haaglanden al meer dan jaar geleden. Bij mij helaas ook geen effect. Mijn oksels zien er gelukkig nog wel zelfde uit en niet verminkt.
Ze hebben wel nog een herhaling aangeboden ,maar daar zie ik toch vanaf ivm nu ook helemaal geen effect.
Ben wel benieuwd naar je vervolgacties.
Succes en sterkte!

Marcel B
Beekje
Beekje
Berichten: 13
Lid geworden op: di feb 11, 2014 11:31 pm

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Marcel B » ma feb 17, 2014 7:01 pm

Hallo

Mijn advies is om een Miradry behandeling te overwegen.
Inmiddels vindt je er van alles over op deze site

Mvg
Marcel

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels

Bericht door Thijs » wo feb 19, 2014 8:55 pm

In dit topic lopen een aantal zaken door elkaar. Het topic is gestart over de LSA (laser sweat ablation) methode uit Engeland door Dr. Mark Whiteley. Hij heeft een eigen methode met laser en schraap canule ontwikkeld die zeer goede resultaten geeft.

Daarna gaat het in dit topic over de slimlipo. Ten onrechte heb ik elders in dit topic geschreven dat de slimlipo het vernietigen van zweetklieren van buitenaf is. Dit is niet zo. De slimlipo is een behandeling onderhuids met de laser waarbij de zweetklieren worden weggebrand. Vernietigd dus.

Ik lees nu zeer slechte ervaringen van mensen met deze slimlipo behandeling. Zover mijn kennis reikt valt en staat deze laser behandeling met de ervaring en techniek van de behandelend arts. (maar ook het type laser speelt een grote rol) Zo gebruikt Mark Whiteley alleen een yag laser.

In deze tijd waar sinds kort ook de Miradry beschikbaar is voor okselzweten zouden mensen serieus moeten overwegen om voor de miradry behandeling te gaan. Ik hoor hier louter goede verhalen over.

gr Thijs

Thijs
Site Admin
Site Admin
Berichten: 2090
Lid geworden op: di apr 26, 2005 10:45 pm
Contacteer:

Re: Nieuwe behandeling voor overmatig zwetende oksels (LSA)

Bericht door Thijs » ma jul 10, 2017 8:28 pm

Even een schop!

Ik lees net op wiki dat Mark Whiteley is gestopt met de LSA techniek in 2016 sinds de komst van de MiraDry.
Waarvan akte.

Plaats reactie
  • Vergelijkbare Onderwerpen
    Reacties
    Weergaves
    Laatste bericht